ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2015-2015
Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα του εξωτερικού.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
-  Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης* (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας).
-  Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία.
* Τα άτομα από Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και, κατά περίπτωση, οι οικείοι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς και ιδρύματα σε ΥΧΕ είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα Erasmus+, βάσει των κανόνων του προγράμματος και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται. Οι συγκεκριμένες ΥΧΕ αναφέρονται στο παράρτημα 1Α της απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (2200/822/ΕΚ), ΕΕ L 314 της 30ης Νοεμβρίου 2001.Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης:
Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ Παντείου Πανεπιστήμιου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση).

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως φορείς υποδοχής:
~ Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή
~ δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργαίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
-κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
- ίδρυμα
- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματική εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ
- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:
- όργανα και άλλη φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
- φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:
Οι φοιτητές:
-       Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.
-       Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
-       Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
-       Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
-       Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος σπουδών και να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκησή τους στο εξωτερικό εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

-       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους
-     Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων , καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο).
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (word ή pdf)εφόσον πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:
α) Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),
β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα,
γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια κλπ,
δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus +.
3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώποιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmusεφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου):
- Για το Πάντειο Πανεπιστήμιο στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (κίτρινο κτήριο, ισόγειο), έως και την Παρασκευή 04/06/2015, καθημερινά 10:00-13:00.
- Για τα Ιδρύματα-Εταίρους στις αντίστοιχες Γραμματείες (Erasmus) των Ιδρυμάτων που είναι εγεγραμμένοι οι προς μετακίνηση φοιτητές/τριες.

                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ      
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015