Η διαδικασία

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

1. Οι φοιτητές, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέτουν:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και με κεφαλαία)
β) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (προτείνεται το πρότυπο του Europass)
δ) Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος, όπου ανήκει ο φοιτητής, όπου βεβαιώνεται εάν ο φοιτητής πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματός του.
γ) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα
ε) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα (εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει να μας καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά καθώς και φωτοτυπία όλων των εγγράφων που μας κατάθεσαν.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά Τμήμα και τις αποστέλλει στις Γραμματείες.
3. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής κάθε Τμήματος προβαίνει στην δημιουργία πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου και του blog τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.
Σημείωση: Το ελάχιστο διάστημα μετακίνησης φοιτητή για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό είναι 3 μήνες. Το μέγιστο διάστημα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, είναι 12 μήνες. Αρχικά, όμως, το μέγιστο διάστημα που θα μπορεί να εγκριθεί είναι 6 μήνες, προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Στη συνέχεια, μπορεί ο φοιτητής να κάνει αίτηση προκειμένου να παρατείνει τις σπουδές του.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επειδή τα ΚΕΠ δεν επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα, θα προσκομίσετε για επικύρωση τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφα αυτών.
ΑκαδημαϊκοίΥπεύθυνοι Τμημάτων. Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την Τρίτη 25/09/2013 έως και την Πέμπτη 25/10/2013 κάθε Τρίτη-Τετάρτη- Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00.Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε  ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ.

Το ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ αποτελεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (βλ. Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης)
 1. 1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπογεγραμμένη από τον αρμόδιo καθηγητή κάθε Τμήματος[1]) (παρέχεται από την ιστοσελίδα erasmuspanteion.blogspot.com). Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη ηλεκτρονικά.
  2) Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά, κατά το πρότυπο του Europass)
  3)Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα (εφόσον υπάρχει, μεταφρασμένο ή όχι, οπωσδήποτε όμως  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ) που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος
  4) Αναλυτική Βαθμολογία
  5) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα (εφόσον υπάρχει)

  [1] Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τον ποιος είναι υπεύθυνος καθηγητής για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, που πραγματοποιείτε κατόπιν της επιλογής σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει:
 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (σε τρία πρωτότυπα)
 2.  Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης συνοδευόμενη από τη δέσμευση ποιότητας 
 3. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης  Ασθένειας  (Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).
 4. Φωτοτυπία Ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (απώλεια ζωής-ιατροφαρμακευτικές δαπάνες), β) Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
 5. Ατομικά Στοιχεία   
 6. Φωτοτυπία των στοιχείων του προσωπικού Λογαριασμού Τράπεζας ( για να  κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας)
Μετά την επιστροφή

   Μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας κατά την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πρέπει να καταθέσετε στο τμήμα ΔΣΕΕ τα δικαιολογητικά :
 1. Confirmation Letter (από τον φορέα υποδοχής) 
 2. Έκθεση πρακτικής άσκησης 
 3. Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας 
 4. Πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής (από τη γραμματεία του Τμήματος)