ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προς όλους τους αιτούντες της Προκήρυξης για Πρακτική Άσκηση 2014-15

Παρακαλείσθε όσοι φοιτητές καταθέσατε αίτηση στην Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση (είτε πρωτότυπη είτε ηλεκτρονικά)  να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.     Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά.
2.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο, εφόσον υπάρχει).
3.     Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης) με την οποία βεβαιώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια πληροί ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει θέσει το Τμήμα.
4.     Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών συνίσταται η 11η Απριλίου 2014.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-9201486.