Δικαιολογητικά συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε  ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ.

Το ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ αποτελεί την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (βλ. Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης)
 1. 1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπογεγραμμένη από τον αρμόδιo καθηγητή κάθε Τμήματος[1]) (παρέχεται από την ιστοσελίδα erasmuspanteion.blogspot.com). Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη ηλεκτρονικά.
  2) Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά, κατά το πρότυπο του Europass)
  3)Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα (εφόσον υπάρχει, μεταφρασμένο ή όχι, οπωσδήποτε όμως  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ) που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος
  4) Αναλυτική Βαθμολογία
  5) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα (εφόσον υπάρχει)

  [1] Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τον ποιος είναι υπεύθυνος καθηγητής για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ, που πραγματοποιείτε κατόπιν της επιλογής σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει:
 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (σε τρία πρωτότυπα)
 2.  Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης συνοδευόμενη από τη δέσμευση ποιότητας 
 3. Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης  Ασθένειας  (Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).
 4. Φωτοτυπία Ιδιωτικής ασφάλειας που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (απώλεια ζωής-ιατροφαρμακευτικές δαπάνες), β) Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
 5. Ατομικά Στοιχεία   
 6. Φωτοτυπία των στοιχείων του προσωπικού Λογαριασμού Τράπεζας ( για να  κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας)
Μετά την επιστροφή

   Μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής σας κατά την επιστροφή σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πρέπει να καταθέσετε στο τμήμα ΔΣΕΕ τα δικαιολογητικά :
 1. Confirmation Letter (από τον φορέα υποδοχής) 
 2. Έκθεση πρακτικής άσκησης 
 3. Βεβαίωση παραλαβής υποτροφίας 
 4. Πιστοποιητικό αναγνώρισης της πρακτικής (από τη γραμματεία του Τμήματος)