ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του LLP/ERASMUS, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε φορέα του εξωτερικού.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
- Οι 27 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας)
- Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία)
- Οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία
- Οι Υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:
§         Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο <ec.europa.eu/institutions/index_en.htm>
§         Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).
§         Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες και προξενεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοίμεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η Προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο blog του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:
1. Οι φοιτητέςεφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέτουν:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και με κεφαλαία) 
β) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (προτείνεται το πρότυπο του Europass)
δ) Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος, όπου ανήκει ο φοιτητής, όπου βεβαιώνεται εάν ο φοιτητής πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματός του.
γ) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα
ε) Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από τον φορέα (εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει να μας καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά καθώς και φωτοτυπία όλων των εγγράφων που μας κατάθεσαν.
2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά Τμήμα και τις αποστέλλει στις Γραμματείες.
3. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής κάθε Τμήματος προβαίνει στην δημιουργία πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου και του blog τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.
Σημείωση: Το ελάχιστο διάστημα μετακίνησης φοιτητή για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό είναι 3 μήνες. Το μέγιστο διάστημα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, είναι 12 μήνες. Αρχικά, όμως, το μέγιστο διάστημα που θα μπορεί να εγκριθεί είναι 6 μήνες, προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές. Στη συνέχεια, μπορεί ο φοιτητής να κάνει αίτηση προκειμένου να παρατείνει τις σπουδές του.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επειδή τα ΚΕΠ δεν επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα, θα προσκομίσετε για επικύρωση τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφα αυτών.


C.V. κατά Europass (και οδηγίες συμπλήρωσης)

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την Τρίτη 25/06/2013 έως και την Πέμπτη 25/07/2013 κάθε Τρίτη-Τετάρτη- Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00.